Οργάνωση

Κέντρου (Αβιάς) Μεσσηνίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (γ΄κατηγορίας): Σωτήριος Νίκας

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

24-10-1945 μέχρι 5-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

37/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-2-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετροπούλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος