Οργάνωση

Κεντρικής Περιοχής Αποκορώνου / Ξανθού

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Μιχαήλ Ξάνθος (φονευθείς το 1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 81 ΕΑΟ ΕΟΕ Εμμ. Μπαντουβά, 82 ΕΑΟ ΕΟΕ Κεντρ. Περιοχής Αποκορώνου Μ. Ξάνθου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 47 ΕΑΟ-ΕΟΕ Ξάνθου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αποκόρωνας Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη