Οργάνωση

Ηρακλείου

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Δανδουλάκης (1-7-1941 μέχρι 28-2-1943) Αρχηγός: Μιχαήλ Ακουμιανάκης (Μάρτιος 1943 μέχρι 28 Μαΐου 1945) Υπαρχηγός: Ηλίας Αθανασάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάρτιος 1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952)

1-7-1941 μέχρι 5-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 102/1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 10/1972, 28/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α'/5-11-1952)

ΒΔ 102/1972

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλλων Δικαιολογητικών Αναγνωρισθεισών και Απορριφθεισών Οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 90 ΕΟΠΔ Ηρακλείου (Μ. Ακουμιανάκη).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 91 ΕΟΠΔ Ηρακλείου Γ. Δουνδουλάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη