Οργάνωση

Ηλία Κοντζαμάνη

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Κοντζαμάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

15-4-1945 μέχρι 4-7-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ηλία Κοντζαμάνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πετρίνα Αρκαδίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος