Οργάνωση

Ιερά Φάλαγξ

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής αρχηγός: Άγγελος Καστάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

3-1942 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

41/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 15 ΕΟΠΔ Ιερά Φάλαγξ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα