Οργάνωση

Γουέδερ

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Παναγιώτης Μανωλόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-7-1941 μέχρι 30-11-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

55/12-12-1952 (ΕΟΕ) 41/1970 (ΕΟΠΔ)

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 4-2-1953 (ΦΕΚ 44/Α/03-03-1953)

ΒΔ 213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α/29-3-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 30 ΓΟΥΕΔΕΡ (Μανωλόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα