Οργάνωση

Γιαπιτζόγλου

Τύπος

ΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Κοσμάς Γιαπιτζόγλου σημαιοφόρος πυρ/της ΒΝ

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι Δεκέμβρης 1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

15-11-1943 μέχρι 19-12-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1971

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/ 18-03-1950)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 54, ΕΟΠΔ Γιαπιτζόγλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία