Οργάνωση

Γεωργίου Μπακόλα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Οπλαρχηγός (γ' κατηγορίας): Γεώργιος Μπακόλας

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

2-1-1947 μέχρι 15-12-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1974

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 159/2-3-1974 (ΦΕΚ 58/Α΄/8-3-1974)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρυτανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα