Οργάνωση

ΦΣΦΑ (Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης "Ο Αριστοτέλης")

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Μπόνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

30-7-1941 μέχρι 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/19-4-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Φλώρινα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία