Οργάνωση

Φοξ

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Παναγιώτης Παπαχρήστου (1-1-1943 μέχρι 15-6-1944), Χαράλαμπος Παπαγιάννης (16-6-1944 μέχρι 12-10-1944)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1943 μέχρι 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α/19-2-1972 & 570/72)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 27 ΕΟΠΔ Ομηρος - Ελληνικόν Αίμα - Ιερά Ταξιαρχία - ΡΑΝ - ΦΟΞ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα