Οργάνωση

ΦΕΔ (Φιλική Ένωσις Δωδεκανήσου)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Χρήστος Φέσσας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Δικτατορία 4ης Αυγούστου

Κατοχή

1-1-1936 μέχρι 20-6-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 110 ΕΟΠΔ Μιχάλαινα, 111 ΕΟΠΔ Φιλική Ένωση Δωδεκανήσου, 112 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κέας, 113 ΕΔΕΣ Κέρκυρας, 115 ΕΔΕΕ-ΕΔΕΣ Ιωαννίνων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρόδος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου