Οργάνωση

ΕΒΕΝ (Ελληνική Βασιλική Εθνική Νεολαία) Τερψιθέας Λαρίσης

Τύπος

Αρχηγός

Αχιλλέας Γκοτζαμάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Ελληνική Βασιλική Εθνική Νεολαία ΕΒΕΝ Τερψιθέας Λαρίσης - Αχ. Γκοτζαμάνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία