Οργάνωση

ΕΒΕΝ (Ελληνική Βασιλική Εθνική Νεολαία) Μαγνησίας

Τύπος

Αρχηγός

Αναστάσιος Στρατηγόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

Μετεμφυλιακή περίοδος

1947 μέχρι 1950

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/2-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΒΕΝ Μαγνησίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μαγνησία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία