Οργάνωση

ΕΒΕΝ (Ελληνική Βασιλική Εθνική Νεολαία) Ευαγγελισμού Ελασσόνος Λαρίσης

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Ντόκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Ιανουάριος 1945 μέχρι 15-2-1947 (μετά ΜΑΔ, ΜΑΥ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΒΕΝ Ελασσόνος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ελασσόνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία