Οργάνωση

Εθνικόν Στρατιωτικόν Απόσπασμα Δυτικού Μονοφατσίου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Μπακιέρης Σμπώκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

18/31-5-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνικόν Στρατιωτικόν Απόσπασμα Δυτικού Μονοφατσίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη