Οργάνωση

Εθνική Πατριωτική Οργάνωση Θράκης

Τύπος

Αρχηγός

Άγγελος Ζωγράφος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάϊος 1941 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θράκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θράκη