Οργάνωση

Εθνική Παναργειακή Ένωσις

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Δαρδάνης, Ιωάννης Καράμπελας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάρτιος 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος απορριφθείσα οργάνωση Δ. Δαρδάνης, Ι. Καράμπελας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αργολίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος