Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Μυστικού Πολέμου 1941-1945

Τύπος

Αρχηγός

Αριστείδης Σταυρόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή