Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Απελευθερώσεως Καμπάκη

Τύπος

Αρχηγός

Εμμανουήλ Καμπάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1941 μέχρι 1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/7-7-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Καμπάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη