Οργάνωση

Εθνική Οργάνωση Χιτών

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Πανταζόπουλος εφ. ανθυπολοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

1-4-1945 μέχρι 10-1-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

48/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Πανταζόπουλος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος