Οργάνωση

Εθνική Ιερά Ενότης

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αναστάσιος Παχούλης, Κωνσταντίνος Βεναρδής, Βασίλειος Δρούζας, Γεώργιος Μπαϊρακτάρης, Γεώργιος Δημόπουλος, Γεώργιος Μαρίνος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 11 Οργανώσεως Εθνική Ιερά Ενότης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα