Οργάνωση

Εθνική Ένωσις Βασιλευόμενης Δημοκρατίας

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Γεωργουλάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1943 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνική Ένωσις Βασιλευόμενης Δημοκρατίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος