Οργάνωση

Εθνική Ένωσις

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Πλάτωνας Προκοπίου συνταγματάρχης πεζικού (5-3-1943 μέχρι 13-10-1943)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

5-3-1943 μέχρι 13-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

31/28-11-1952

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9-1-1953 (ΦΕΚ Α΄ 12/21-01-1953)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 12 "ΕΟΠΔ Εθνική Δράση".

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος