Οργάνωση

Εθνική Αντίστασις Στρέφι Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Φιλόπουλος ή Καπετάν Πιλάλας

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος ε.α., Μιλτ. Βιμπλής, Αρχ. Αργυρόπουλος ταξίαρχος, Β. Αβδελάς συνταγματάρχης φονευθέντας υπό Κ/Σ, Ι. Παπαθανασίου συνταγματάρχης, Κ. Πολυχρονιάδης συνταγματάρχης ε.α., Γ. Θεμελής σμήναρχος ε.α., Α. Οικονόμου ιατρός, Β. Βογιατζής, Χριστ. Ναλτσάς δικηγόρος, Ι. Αγγέλου υπάλληλος εταιρ. τροχιοδρ. Θεσσαλονίκης, Χρ. Κωνσταντίνος δικηγόρος (θέρος 1941 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

7-8-1945 μέχρι 22-8-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/17-11-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνική Αντίστασις Στρέφι Μεσσηνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος