Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Περιφερείας Ρεθύμνης

Τύπος

Αρχηγός

Βαρδής Ιωάννου Χομπίτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

47/30-12-1952

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 171/62 έως 172/1962.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κάτω Ροδάκινο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη