Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Ορεινής Περιοχής Επαρχίας Κυδωνίας Χανίων

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Φεραράλης ή Φεραραλάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή