Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Μελάμπων

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Βουλγαράκης ή Βούλγαρης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

48/30-12-1952

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλλων Δικαιολογητικών Απορριφθεισών και Αναγνωρισθεισών Οργανώσεων (ΝΔ 179/1969), Φάκελος Μέλαμπες.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μέλαμπες

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη