Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Κεντρικού Διαμερίσματος Επαρχίας Ρεθύμνης

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Ρόμπολας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

42/24-12-1952

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμάρι Ρεθύμνης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη