Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Επαρχίας Αμαρίου

Τύπος

Αρχηγός

Φρ. (δυσανάγνωστο) Μανούσακας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

46/30-12-1952

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμάρι Ρεθύμνης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη