Οργάνωση

Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Περιοχής Στρυμώνος ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Τύπος

Αρχηγός

Απόστολος Ζαπρούδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

7-7-1943 μέχρι 1-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

8/24-11-1975

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 12 Εθν. Ανταρτ. Ομάδων περιοχής Στρυμώνος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Στρυμώνας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία