Οργάνωση

Εθνικαί Ομάδες Αντιστάσεως Ανδριτσαίνης-Ολυμπίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Αμπαριώτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1941-1945, 1945-1946, 1947-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

24/1971 13/1976 (Ένσταση)

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΟΑ Ανδριτσαίνης-Ολυμπίας Γεωργίου Αμπαριώτη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος