Οργάνωση

ΕΣΕΑ Χαϋδούς

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αναστάσιος Τοπούζογλου

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-9-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Υπουργική Απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 213/Β΄/20-2-1976

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Χαϊντού

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία