Οργάνωση

ΕΣ Ολυμπίας Τριφυλλίας (Ελληνικός Στρατός Ολυμπίας Τριφυλλίας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γεώργιος Καραχάλιος συνταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Δεκέμβρης 1942 μέχρι Νοέμβρη 1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 9ης Φεβρουαρίου 1953)

1-5-1943 μέχρι 30-11-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 389/1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

39/24-12-1952 9/1969

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Ιανουαρίου 1953 (ΦΕΚ 12/Α'/21-1-1953)

ΒΔ 389/1970

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33 ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33Α ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 63 ΕΑΟ + ΕΟΕ ΕΣ Τριφυλίας Ολυμπίας (Γ. Καραχάλιος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ολυμπία-Τριφυλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος