Οργάνωση

ΕΣ Αρκαδίας-Αργολιδοκορινθίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Τρύφων Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Μητρέλης, Θεοδόσιος Νικήτας, Θεόδωρος Πετρόπουλος, Παναγιώτης Χριστόπουλος.

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 30-11-1943.

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 638/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 34 - ΕΣ Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ναύπλιο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος