Οργάνωση

Επιτροπή Εθνικού Αγώνος Τριχωνίδος

Τύπος

Αρχηγός

Αντώνιος Παπαντολέων

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

17-12-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Επιτροπή Εθνικού Αγώνος Τριχωνίδος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τριχωνίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα