Οργάνωση

ΕΠΕΜ (Εθνική Πατριωτική Ένωσις Μάνης)

Τύπος

Αρχηγός

Αντώνιος Μπαλιτσάρης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

30-5-1945 μέχρι Ιούνιος 1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/2-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΑΟΚ Λακωνίας

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Εθνική Πατριωτική Ένωσις Μάνης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μάνη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος