Οργάνωση

ΕΠΕ (Ελληνική Πατριωτική Εταιρία) ή Υπηρεσία 5-165

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Ρήγας Ρηγόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-3-1942 μέχρι 29-7-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 13 ΕΟΠΔ-ΕΠΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα