Οργάνωση

Επαρχιακόν Κέντρον Εθνικοφρόνων Σιατίστης

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Τζιούρας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

15-7-1945 μέχρι 12-11-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

25/16-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Επαρχιακού Κέντρου Εθνικοφρόνων Σιατίστης Δημήτριου Τζιούρα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία