Οργάνωση

ΕΟΒΑ (Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων)

Τύπος

Αρχηγός

Σπύρος Παπαδριανός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΟ Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων (ΕΟΒΑ).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή