Οργάνωση

ΕΟΠΔ Νέας Εφέσσου Τουρκίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Μανούδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΟΠΔ Νέα Εφέσσου Τουρκίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νέα Έφεσσος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Τουρκία