Οργάνωση

ΕΟΠΔ Γιάννης-Δημήτρης

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Μπαμιεδάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1943 μέχρι 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία