Οργάνωση

ΕΟΠΔ Έβρου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Βαλασίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΕΟΠΔ Έβρου (Γ. Βαλασίδης).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Έβρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θράκη