Οργάνωση

ΕΟΠΔ ΈΒρου-Νέας Βύσσης

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Λασκαρίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1972 6-6-1973 (ένσταση)

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΟΠΔ-Έβρου-Ν. Βύσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Έβρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θράκη