Οργάνωση

ΕΟΠΔ Αχαΐας "Τάκη Φλούδα"

Τύπος

Αρχηγός

Παναγιώτης (Τάκης) Φλούδας υπάλληλος συνομοσπονδίας συνεταιρισμών

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

30-6-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 61 ΕΟΕ ΕΣ Αρκαδίας-Ηλείας-Αχαΐας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΕΟΠΔ Αχαΐας Τάκη Φλούδα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σελλά, Νομός Αχαΐας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος