Οργάνωση

ΕΟΜ (Εθνική Οργάνωσις Μάνης)

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Μουρκογιάννης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1942 μέχρι 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

7/17-2-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνική Οργάνωσις Μάνης (Ε.Ο.Μ.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μάνη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος