Οργάνωση

ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωση Κρήτης) Επαρχίας Σελίνου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα επιτροπή: Ιωάννης Μαρκετάκης, Εμμ. Σεργεντάνης, Ευτύχιος Κοντινάκης, Κων/τινος Μπασιάς, Αντώνιος Σεργεντάνης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 37/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 102/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΚ ΣΕΛΙΝΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Πίναξ Αναγνωρισθεισών Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/69, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ-ΕΟΕ Σελίνου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 119Α ΕΟΠΔ Αμαρίου Ρεθύμνου Μόσχου Μοσχάκη, ΕΑΟ Τάγμα Σελίνου, ΕΟΕ - ΕΟΚ Επαρχίας Σελίνου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σέλινο (επαρχία)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη