Οργάνωση

Ένωσις Εθνικιστών Νομού Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Πανταζόπουλος εφ. ανθυπολοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

20-10-1946 μέχρι 24-6-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

48/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Πανταζόπουλος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος