Οργάνωση

Ένωσις Εθνικιστών Νομού Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Πάλλας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάρτιος 1945 μέχρι Απρίλιος 1949 (μετά ΤΕΑ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ένωσις Εθνικιστών Νομού Μεσσηνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος