Οργάνωση

Ένοπλος Αντικομμουνιστική Οργάνωσις Παρθενίου Αρκαδίας

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Ψιμούλης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/25-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Αντικομμουνιστική Οργάνωσις Παρθενίου Αρκαδίας Β. Ψιμούλη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αρκαδία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος