Οργάνωση

Ένοπλον Εθνικόν Τμήμα Μελιγαλά

Τύπος

Αρχηγός

Φώτιος Συνάπης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

20-3-1945 μέχρι 31-12-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Ένοπλον Εθνικόν Τμήμα Μελιγαλά Φώτιου Συνάπη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μελιγαλάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος